Nordnorsk Kunstmusseum ligger i Tromsø.

Da Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) ble etablert 1985, manglet en kunsthistorisk bevissthet rundt egen region. Resultatet ble et «mini Nasjonalgalleri». Men i dag er fokuset skjerpet – NNKM løfter kunst og kulturhistorie fra nordregionen til en internasjonal arena.

Nordnorsk Kunstmuseums hovedbygning ligger i Tromsø, med havet og et yrende måkeliv på den ene siden, ishavsbyens hovedgate på den andre. I tillegg drifter NNKM Kunsthall Svalbard i Longyearbyen. Det ingen tvil om at museet ligger i Arktis, verken utenfor eller innenfor museumsveggene.

Nordområdene og verden

Jérémie McGowan har vært direktør for Nordnorsk Kunstmuseum i tre år. Han er opptatt av at museet skal eksponere sin særegne beliggenhet, samtidig som det jobbes med et internasjonalt perspektiv.

 ­– Fortell om arbeidet deres med å reflektere ulike perspektiver på nordområdene.

– Det sirkumpolare, globale nord er vårt fokusområde. De arktiske områdene har kulturelle og historiske fellestrekk på tvers av landegrensene. Samtidig er nord en flerkulturell region.

Direktøren ved NNKM har et uttalt mål om å løfte urfolksperspektivet:

– Norge har i liten grad tatt et oppgjør med undertrykkingen av den samiske kulturen. Flere hundre år med fornorskningsprosess har gjort at samisk språk, tradisjoner og kunst er nærmest usynlig i dagens samfunn. Alle offentlige institusjoner har ansvar for å aktivt reversere usynliggjøringen av samisk kultur. Her jobber vi bevisst med å ta ansvar. Et avkoloniseringsarbeid er nødvendig, ettersom mange i den norske samtiden er så kunnskapsløse at de enda benekter dette forholdet.

Fra samlingen. Fokus på nord, tema sted. Foto: Nordnorsk Kunstmuseum

Skilt på norsk, nordsamisk og engelsk

– Hvordan jobber dere med dette i praksis?
Blant annet skilter vi alt inne i museet på norsk, nordsamisk og engelsk. Til samlingen kjøper vi stadig mer kunst fra nordområdene, særlig samisk kunst. Samiske kunstnere representeres i felles- og separatutstillinger, og vi jobber aktivt med utlån av samisk kunst som vises andre steder. Det aller største prosjektet fant sted i 2017, da gikk vi sammen med RiddoDouttarMuseat og lagde en performance som omgjorde Nordnorsk Kunstmuseum til Sámi Dáiddamusea, et samisk kunstmuseum – noe vi mangler i Norge.

Nord er vårt sentrum

– Fortell om NNKMs internasjonale perspektiv.
– Mange av våre besøkende, både i Tromsø og Svalbard-avdelingen, er tilreisende fra utlandet. Vi er bevisste på at vi skal representere en dybde og bredde av hva nordområdene har vært og er, både for fastboende og besøkende. Vi fremhever kunstnere fra regionen. De siste årene har vi til enhver tid presentert en samisk kunstner i et eget «kunstner i fokus»-rom som inngår i vår skiftende samlingsutstilling. Ofte supplerer vi med internasjonale kunstnere som belyser noe tematisk relevant til vår hovedutstiller. Nordnorsk Kunstmuseum er opptatt av å legge til rette for at kunstnere i nord kan knytte et internasjonalt nettverk, sier Jérémie McGowan.

Betzy Akersloot Berg jobbet med havet som tema. Separatutstillingen Like Betzy står frem til februar 2020.

Kunstformidling ved NNKM

Samlingen: Nordnorsk Kunstmuseums samling omfatter nasjonale og internasjonale kunstnere, med en stadig større andel verk fra nordområdene.

Samlingsutstillingen har også to rom hvor utstillingen skifter med jevne mellomrom. Det ene er viet et kunstfaglige tema, som stilretninger eller kunstformer. Det andre vies en enkelt kunstner, som per i dag er Rose-Marie Huuva.

Formidling: NNKM har formidlingstilbud til ulike alders- og målgrupper. Museet har omvisnings- og verkstedtilbud der besøkende blant annet kan prøve teknikker som er representert i utstillingen. I tillegg arrangeres vandreutstillinger som går til skolene i Finnmark, Troms og Nordland.

Kunsthall Svalbard: Nordnorsk Kunstmuseum åpnet Kunsthall Svalbard i Longyearbyen i 2015, et utstillingslokale og prosjektrom for internasjonal og regional samtidskunst.

Aktuelle utstillinger:

Samlingen, kontinuerlig visning.
For tiden formidles perspektiver på nord konsentrert rundt folk, sted og historier. De tre avdelingene tar tematisk for seg de ulike perspektivene gjennom kunst fra de siste to hundre år.

Rose-Marie Huuva til 29.9.19
Huuva er en tydelig stemme for samiske rettigheter gjennom sin kunst. I 2017 donerte Huuva 7 sentrale verk til NNKM som en anerkjennelse av deres arbeid med å løfte det samiske kunstfeltet.

Avtrykk – Norske Grafikere 100 år, til 31.12.19.
Norske Grafikere feirer 100 år i 2019. Presentasjon av grafiske verk fra samlingen med hovedvekt på kunstnere fra nord.

Like Betzy, til 16.2.20
Betzy Akersloot-Berg (1850–1922) arbeidet med maleri, tegning og foto, med havet som gjennomgangsmotiv. Disse verkene har vært lite vist etter kunstnerens død, men vies nå stor oppmerksomhet ved NNKM. Gjennom utstillingen reises spørsmål rundt likestilling og nasjonsbygging, både i kunstfeltet og i samfunnet for øvrig.

Kunsthall Svalbard: Louttat, til 1.8.19.
Louttat betyr spor på nordsamisk. Utstillingen presenterer samisk kunst, kunsthåndverk og doudji, og gir et innblikk i hva samisk kunst kan formidle om viktige problemstillinger i dagens Arktis.

Fra utstillingen Avtrykk i forbindelse med Norske Grafikeres 100-årsjubileum.

Kunsthall Svalbard. Luottat betyr spor på nordsamisk. Utstillingen presenterer samisk kunst, kunsthåndverk og doudji.